1. Hi Khách, chúc bạn một ngày nhiều may mắn!

  Hãy TÌM KIẾM trước khi đặt câu hỏi.
  Hãy THÍCH khi thấy hữu ích.
  Hãy PHẢI HỒI nếu chưa hài lòng.

[Access] Các câu lệnh trong Access

Thảo luận trong 'Lập trình quản lý Access' bắt đầu bởi admin, 21 Tháng mười một 2009.

 1. Đăng ngày 21 Tháng mười một 2009 #1

  • Guest

  Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1. Khi gõ vào hộp thoại Combobox nếu không có dữ liệu sẽ hiện thông báo.
  1. Khi gõ vào hộp thoại Combobox nếu không có dữ liệu sẽ hiện thông báo.
  Private Sub Nghenghiep_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Response = acDataErrContinue
  MsgBox "Cai nay khong co trong Combbox.", , "Bao loi !"
  End Sub

  2. Khi muốn thông báo cho người nhập biết trị số nhập vào testbox vượt quá 100
  Private Sub Tuoi_LostFocus()
  If ((Tuoi) > 100) Then
  MsgBox "chu y qua cao tuoi", , "Canh bao"
  End If
  End Sub

  3. Khi muốn che đi các thông báo lỗi tiếng anh của Access thì bằng cách.
  Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
  Const SaiDuLieu = 2113 ‘ Loi nhap sai dinh dang so thanh chu
  Const Rong = 3058 ' Loi khoa chinh hoặc bo trống
  Const Nhapsai = 2279 ' Loi nhap sai so voi dinh dang inputmat
  Dim strMsg As String
  Select Case DataErr
  Case SaiDuLieu
  Response = acDataErrContinue
  strMsg = "Xin kiem tra lai cach nhap du lieu. "
  MsgBox strMsg, , "Bao loi !"
  Case Rong
  Response = acDataErrContinue
  strMsg = "Ban phai nhap ma so?"
  MsgBox strMsg, , "Bao loi !"
  Case Nhapsai
  Response = acDataErrContinue
  strMsg = "Ban nhap sai so?"
  MsgBox strMsg, , "Bao loi !"
  End Select
  End Sub

  4. Làm dòng chữ chạy từ phải qua trái.
  Tại thuộc tính on Timer của Forms ta viết
  Private Sub Form_Timer()
  Me.TimerInterval = 400
  Dim x, y, AsString
  x = Left(label.Caption, 2)
  y = Right(label.Caption, Len(label.Caption) - 2)
  label.Caption = y + x
  End Sub
  ( Dòng chữ chạy trên forms với test tên là label, caption là gì cũng được)

  5. Khi xoá một mẫu tin trên forms ta muốn hệ thống hiện thông báo thì làm như sau.
  Private Sub Form_BeforeDelConfirm(Cancel As Integer, Response As Integer)
  Dim n_Reply As Integer
  n_Reply = MsgBox("XOA THAT KHONG", vbQuestion + vbYesNo)
  If n_Reply = vbNo Then
  Cancel = True
  SendKeys "", False
  Else
  If n_Reply = vbYes Then
  SendKeys "", False
  End If
  End If
  End Sub

  6. Tạo cảnh báo khi nhập “từ ngày” lớn hơn “đến ngày”.
  Private Sub Denngay_AfterUpdate()
  If ((Tungay) >= (Denngay)) Then 'Neu tu ngay lon hon den ngay thi thong bao'
  MsgBox "Chu y nhap sai ngay", vbOKOnly, "Bao loi !"
  SendKeys "+", False
  End If
  End Sub

  7. Nếu nhập từ ngày rồi mà quên nhập đến ngày thì báo lỗi.
  Private Sub Denngay_LostFocus()
  If (Not IsNull(Tungay)) Then 'Neu tu ngay nhap roi ma den ngay chua co thi bao loi'
  If (IsNull(Denngay)) Then
  MsgBox "Xin nhap Den ngay ", vbOKOnly, "Bao loi"
  SendKeys "+", False
  End If
  End If

  8. Nếu khi rời khỏi 1 ô textbox mà rỗng thì báo lỗi.
  Private Sub Giuong_GotFocus() ‘ Khi vao textbox Giuong’
  If (IsNull(Phong)) Then ' Neu phong trong thi bao loi
  MsgBox "Xin loi chua co phong", vbInformation, "Chu y"
  SendKeys "+", False
  End If
  End Sub

  9. Khi Chọn là BH mà không nhập số BH thì thông báo.
  Private Sub SoBH_LostFocus()
  If (txtDoituong) = "BH" Then 'neáu ñoùi tuôïng laø BH '
  If (IsNull(SoBH)) Then 'Maø soá BH khoâng coù thì thoâng baùo'
  MsgBox "Chuù yù chöa nhaäp soá baûo hieåm ", vbOKOnly, "Thoâng baùo"
  SendKeys "+", False
  End If
  End If
  10. Tao nút lệnh trong forms ĐĂNG NHẬP (co tên Command3) để đăng nhập hệ thóng
  Private Sub Command3_Click()
  If (Not IsNull(DLookup("[Ten]", "MK", "[Ten]=[txtMK]"))) Then
  DoCmd.Close
  Else
  MsgBox "DANG NHAP TRAI PHEP" & Chr(13) & "BAN KHONG CO QUYEN SU DUNG", _
  vbOKOnly, "CANH BAO"
  End If
  End Sub
  ‘ Trên forms DANG NHAP tạo một test box có tên là “txtMK” và trong table MK có trường là [Ten] ,song bây giờ sẽ giải nghĩa như sau: Khi người nhập gõ mật khẫu đăng nhập và nhắp nút Command3 để vào hệ thống, chương trình sẽ kiểm tra (nếu txtMK là không rỗng thì đối chiếu trong table MK nếu mật khẩu “Ten” mà trùng với “txtMK” thì thoát form này, ngược lại thì thong báo)

  11. Làm vô hiệu hoá các nút lệnh không cần thiết.
  Private Sub Form_Current()
  If Not IsNull(txtMabenh) Then ‘Neu txtMabenh không rỗng thì
  Me.txtthem.Enabled = True ‘ làm nút lệnh txtthem hiệu lực
  Else
  If IsNull(txtMabenh) Then ‘Neu txtMabenh rỗng thì
  Me.txtthem.Enabled = False ‘Nút lênh txtthem khong sử dụng được
  End If
  End If
  End Sub

  12. Khi thoát khỏi một đối tượng mà lại muốn con trỏ về một control khác thì làm như sau:
  Private Sub BSDT_LostFocus()
  DoCmd.GoToControl "Ngay" ‘Dời về control Ngay
  End Sub

  13. Hiệu ứng màu cho label.
  Tạo một label có tên là label25.
  “khi mở form thì label 25 hiện 1 dòng chữ màu xanh
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  Label25.Caption= “Hiện chữ màu xanh nè”
  Label25.ForeColor=vbBlue

  14. Cập nhật lại một đối tượng.
  Docmd. Requery “CboMabenh”


  15. Cảnh báo nếu chưa chọn mã kho trong comboBox mã bệnh nhân thì báo lỗi.
  Private Sub Tenhuoc_GotFocus() ‘Khi con tro nhảy vào combobox Tenthuoc
  If(isNull(Forms![Danhmucbenhnhan]![cboMabenh])) then ‘ Nếu cboMabenh trong form Danhmucbenhnhan mà rỗng thì hiện thông báo dưới đây
  Msgbox “Chưa chọn mã bệnh nhân”,_vbExclamation, “Quan ly thuoc”
  Sendkeys “+”, False
  Exit Sub
  End if
  End Sub

  16. Hỏi : Tôi có 1 combo box (cboMaHang), tôi muốn khi người dùng đánh mã hàng không có trong hộp danh sách thì hiện lên thông báo lỗi, phải làm sao ?
  Đáp : dùng sự kiện NotInList của combo box
  Private Sub cboMaHang_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Response = acDataErrContinue
  MsgBox "Ma hang nay khong co.", , "Bao loi !"
  End Sub
  - Mở properties của cboMaHang --> Tab Data --> Limit To List : Yes

  17. Dùng các phím F1, F2…để mở các form
  Bạn Tạo macro Autokeys :
  Macro Name :
  Action : OpenForm
  Form Name : Form_NhapXuat

  18. Hỏi: Tôi có thể mở bất kỳ mẫu biểu nào trong CSDL bằng cách chọn tên mẫu biểu từ combo box (list box) trong mẫu biểu khác không.
  Trả lời:
  Tạo một combo box từ mẫu biểu nào mà bạn muốn chọn để mở mẫu biểu đầu tiên. Combo box được thiết lập các thuộc tính sau:
  Name: List of forms
  Data: Value list (để cài đặt thuộc tính Row Suorce type)
  Event: [On Enter]
  ' Đoạn mã xử lý như sau:
  Private Sub Listofforms_enter()
  Dim MyDb as Database
  Dim MyContainer as Container
  Dim I as integer
  Dim list as string
  Set MyDb = DBEngine.Workspace(0).Database(0)
  Set My Container = MyDb.Containers("Forms")
  List = " "
  For I=0 to MyContainer.Documents.count - 1
  List = List & MyContainer.Documents(I).name & ";"
  Next I
  me!
  .Row Suorce = Left(List, Len(list)-1)
  End sub
  ' Nhập tiếp thuộc tính After Update của Combo box
  Private Sub ListofForms_AfterUpdate()
  Docmd.OpenForm me![ListofForms)
  End Sub

  19. Tạo dòng chữ nhấp nháy trên thanh tiêu đề.
  Bạn dùng 2 sự kiện của Form: Open và Timer
  - Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  Me.Caption = "Dữ liệu đã bị khóa !"
  Me.TimerInterval = 600
  End Sub

  - Private Sub Form_Timer()
  If Me.Caption = Space(1) Then
  Me.Caption = "Dữ liệu đã bị khóa !"
  Else
  Me.Caption = Space(1)
  End If
  End Sub

  20. Tạo dòng chữ chạy trên thanh tiêu đề chính là tên của Form được hiện:
  Tại thuộc tính on Timer của Forms ta viết
  Private Sub Form_Timer()
  Me.TimerInterval = 400
  Dim x, y, AsString
  x = Left(Me.Caption, 2)
  y = Right(Me.Caption, Len(Me.Caption) - 2)
  Me.Caption = y + x
  End Sub

  21. Để List trong Combobox được thả nhanh hơn ta làm như sau:
  Trong sự kiện Load form ta viết
  Private Sub Form_Load()
  Dim IngCount As Variant ‘ Khai báo biến’
  IngCount = SoDK.ListCount ‘SoDK là tên của cobobox trong Form’
  End Sub


  22. Hàm đọc số thành chữ.
  - Tạo một Modules có tên là “my user” sao đó chép đoạn code sau vào trong nội dung.
  - Muốn thi hành được modules này thì trong Reports bạn tạo một textbox chứa số có tên là (txtthanhtoan) và một testbox hiện chữ được dịch là (= vnd([txtthanhtoan])

  Public Function VND(baonhieu)
  Dim Ketqua, sotien, Nhom, chu, dich, s1, s2, s3 As String
  Dim i, j, vitri As Byte, s As Double
  Dim hang, doc, dem
  If baonhieu = 0 Then
  Ketqua = "Khoâng ñoàng"
  Else
  If Abs(baonhieu) > 999999999999.99 Then
  Ketqua = "Soá quaù lôùn"
  Else
  If baonhieu < 0 Then
  Ketqua = "Tröø" & Space(1)
  Else
  Ketqua = Space(0)
  End If
  sotien = Format(Abs(baonhieu), "###########0.00")
  sotien = Right(Space(12) & sotien, 15)
  hang = Array("none", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
  doc = Array("none", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "ñoàng", "chaün")
  dem = Array("none", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
  For i = 1 To 5
  Nhom = Mid(sotien, i * 3 - 2, 3)
  If Nhom <> Space(3) Then
  Select Case Nhom
  Case "000"
  If i = 4 Then
  chu = "ñoàng" & Space(1)
  Else
  chu = Space(0)
  End If
  Case ".00"
  chu = "chaün"
  Case Else
  s1 = Left(Nhom, 1)
  s2 = Mid(Nhom, 2, 1)
  s3 = Right(Nhom, 1)
  chu = Space(0)
  hang(3) = doc(i)
  For j = 1 To 3
  dich = Space(0)
  s = Val(Mid(Nhom, j, 1))
  If s > 0 Then
  dich = dem(s) & Space(1) & hang(j) & Space(1)
  End If
  Select Case j
  Case 2 And s = 1
  dich = "möôøi" & Space(1)
  Case 3 And s = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
  dich = hang(j) & Space(1)
  Case 3 And s = 5 And s2 <> Space(1) And s2 <> "0"
  dich = "l" & Mid(dich, 2)
  Case 2 And s = 0 And s3 <> "0"
  If (s1 >= "1" And s1 <= "9") Or (s1 = "0" And i = 4) Then
  dich = "leû" & Space(1)
  End If
  End Select
  chu = chu & dich
  Next j
  End Select
  vitri = InStr(1, chu, "möôi moät", 1)
  If vitri > 0 Then Mid(chu, vitri, 9) = "möôi moát"
  Ketqua = Ketqua & chu
  End If
  Next i
  End If
  End If
  VND = UCase(Left(Ketqua, 1)) & Mid(Ketqua, 2)
  End Function

  23. làm thế nào để dữ liệu trong 1 text box tự động xuống dòng nếu vượt quá độ dài đã quy định. Xin cảm ơn trước.

  - Bạn đặt thuột tính Can Grow của text box là yes
 2. Đăng ngày 19 Tháng chín 2010 #2

  • Member

  cau2_zjn0

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Nơi ở:
  daklak
  ko doc duoc sao ky wa z................................................!
 3. Đăng ngày 13 Tháng ba 2014 #3

  • Member

  tube982d12

  Số bài viết: 321
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Giới tính: Nam
  tai ung dung, ung dung, ứng dụng, apps tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,tai ung dung,
 4. Đăng ngày 20 Tháng ba 2014 #4

  • Member

  choang321pro

  Số bài viết: 215
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Giới tính: Nam
  ch play tai ch play ch play android, tai ch play ,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play,ch play, tai ch play, ch play android ch play mien phi ch play

Chia sẻ trang này

Từ khóa tìm đến diễn đàn

 1. các câu lệnh trong access

  ,
 2. các câu lệnh trong asses